Kiểm tra độ rung động của một số loại bánh dẫn hướng