Acquy AGV Global 12V-20Ah

Model: WP20-12IE

Xuất xứ: Việt Nam

Acquy AGV Global 12V-20Ah là loại Acquy chì kín khí có van điều áp cung cấp nguồn điện ổn định, và không cần bảo dưỡng.