Thẻ RFID 125kHz

Thẻ RFID 125kHz sử dụng chip TK4100 được gán sẵn ID khác nhau trên mỗi thẻ.

Thẻ được đặt dưới sàn trên đường đi của AGV. Khi AGV quét qua thẻ sẽ đọc ID từ đó xử lý đưa ra các lệnh cho AGV như vị trí AGV, lệnh,….

Lưu ý: Thẻ chỉ được đọc, không hỗ trợ thay đổi UID!