Bộ đọc thẻ RFID 125kHz

  • Bộ đọc thẻ RFID 125kHz thường được lắp đặt phía dưới AGV có nhiệm vụ đọc các thẻ RFID 125kHz được gắn dưới sàn trên đường đi của AGV. Bộ đọc sẽ trả về dữ liệu được lưu trong thẻ, dữ liệu sẽ được xử lý từ đó cung cấp cho AGV vị trí hoặc các lệnh cho AGV.
  • Bộ đọc thẻ sử dụng dễ dàng với MCU qua các chuẩn giao tiếp RS232/RS485.
  • Tốc độ đọc cao lên đến 2m/s khi AGV di chuyển. Thời gian đọc thẻ <30ms